De stichting die het goede nieuws verkondigt van het Koninkrijk van God. De boodschap van een eeuwig Koninkrijk van vrede. En de boodschap van de dood en opstanding van Yeshua (Jezus). Er is eeuwig leven mogelijk voor een ieder die gelooft in Yeshua (Jezus) de Zoon van God. Hij heeft de straf en het oordeel van de wet op het kruis voor ons gedragen. Een ieder die in Hem gelooft zal waarlijk vrij zijn. Zijn belofte is dat Hij ons volmaakte vrede geeft en rust welke de wereld ons niet kan geven. Wij willen een ieder zijn ware identiteit helpen vinden en wij geloven dat dit begint bij een verandering in je hart.

Beleidsplan

Hier vindt je meer informatie over onze doelstelling en actuele beleid.

Ondersteun ons

Uw financiele steun stelt ons in staat om missies uit te voeren

Wie zijn wij

Klik hier voor meer informatie over wie wij eigenlijk zijn

Doelstelling

Uitreiken naar diegene die langs de kant staan door ziekte, passiviteit, onwetendheid, of afwijzing. We trainen ze en helpen ze door geloof gepaard te laten met werken. Zo heeft Yeshua het ook gedaan en maken ze vervolgens tot Zijn discipelen. Dit is een Bijbelse opdracht die alle gelovigen hebben gekregen.

De doelgroep zijn mensen die geen hoop meer hebben door b.v. ziekte of afwijzing. Zij hebben vaak geestelijke en mentale problemen. Door hun denken en identiteit te helpen veranderen worden ze een nieuw mens. Ons doel is het om mensen te trainen en te leren hoe ze een leven kunnen leiden van overwinning, inplaats van mislukking. Dit kan alleen als iemand bereid is zijn denken te veranderen en leert van zijn falen. Kinderen en jongeren die leven in angst en twijfel vrijzetten van deze complexen zodat ze kunnen leven in vrede en in vrijheid. Groepsprojecten opzetten die zorgen voor een gezondere en veiligere samenleving aangezien onze maatschappij geïndividualiseerd is. Jongeren die pesten of juist gepest worden, problemen hebben thuis of anderszins hulp nodig hebben een rolmodel geven die ontbreekt in hun leven. De oorzaak dat jongeren pesten of gepest worden op scholen komt vaak door een gebrek aan aandacht en angst. En het niet kunnen voldoen aan het wensbeeld van de omgeving. Op dit moment is gebleken dat de regering hiervoor nog steeds geen oplossingen heeft gevonden gezien het hogere aantal zelfmoorden die heerst onder jongeren en kinderen. Sinds 1950 is dit aantal namelijk verdubbeld. Het is onze doelstelling om deze aantallen drastisch omlaag te brengen. Dit kan door het opzetten van ‘nieuwetijdse’ projecten die vragen om een andere manier van denken en leven van de betrokkene. Scholen opzetten die terug gaan naar de oorsprong en werken met de Bijbel. En die het Woord van God weer als leidraad terugbrengen in het denken en functioneren van jongeren in de samenleving. Deze scholen trainen ook ouders (met name de vaders) hoe ze een goed voorbeeld kunnen zijn voor hun kinderen. Want ouders die hun plek niet in huis innemen kosten de samenleving handen vol met geld. Wanneer deze doelstellingen uitgevoerd worden zal het de samenleving veel geld opleveren. Gelukkige en stabiele gezinnen met jongeren en kinderen die opgroeien in een veilige omgeving vormen de hoeksteen van elke samenleving. Een belangrijk kernpunt is deze waarheden met de juiste kennis toe te passen.

Wie zijn wij

Rebuild the nations of El Shaddai organiseert activiteiten die als doel hebben mensen op een gezondere en positieve manier terug te brengen in de samenleving. Het gaat hierbij om mensen die soms vanuit een

moeilijke achtergrond komen. Of geestelijke of lichamelijke problemen hebben waarbij ze beperkingen ondervinden die hun belemmeringen in de samenleving.

Onze stichting is gevestigd in Amsterdam en werken momenteel met 3 bestuursleden. Deze hebben als taak het bewaken van de visie en doelstellingen van de stichting.

We willen onze steentje bijdragen aan een veiligere en gezondere samenleving. Dit doen we door uit te reiken naar mensen in de samenleving die niet weten wat hun roeping of doel is in het leven.

De stichting heeft geen winst beogende doelstelling en zet zich belangeloos in voor mensen uit diverse achtergronden zonder te kijken naar ras, sekse of geaardheid.

We helpen mensen die problemen hebben met identiteit, seksualiteit, geestelijke -en lichamelijke problemen op een pure manier tot hun bestemming te komen. Het bestuur speelt daar in een ondersteunende rol.

Het wezenlijke doel is de boodschap van het goede nieuws te verspreiden onder alle doelgroepen en mensen ook vrijzetten in deze waarheid. Waardoor ze gaan denken in relaties die gebaseerd zijn op liefde.

In plaats van gedachten die gebaseerd zijn op haat en egoïsme. We kijken naar wat ons bindt zodat we mensen bewust er van kunnen maken wie ze zijn. Dit kan alleen wanneer ze luisteren naar de stem van Yahuah die ze roept. En wanneer ze daar ook naar willen handelen.

Navayo Leeuwin

De voorzitter

Navayo traint mensen hoe ze uit hun comfort zone kunnen stappen. Hij houdt zich bezig met relationeel discipelschap.

Ronald Plat

De Penningmeester

Ronald geeft onderwijs over het koninkrijk van God door heel het land. En traint daarbij ook mensen om de zieken te genezen.

Bas de Rooij

De Secretaris

Hij begeleid en onderwijst mensen hoe ze om moeten gaan met persoonlijke struggles die hun afhouden hun doelen te bereiken.

De betekenis van ons logo

Onze logo heeft een profetische betekenis. En is gebaseerd op Jesaja 61:4 Zij zullen oude ruïnes weder opbouwen. Zij zullen plaatsen oprichten die lang verwoest zijn geweest. Zij zullen de verwoeste steden, die verwoest zijn voor vele generaties herstellen. Wij geloven dat deze profetie reeds in vervulling aan het komen is, want ondanks alle verwoestingen om ons heen zal er herstel komen, oude steden zullen opnieuw herbouwd worden. En in ons seizoen zal deze profetie vervult zijn, alvorens het duizendjarig vrederijk van de Messias hier op aarde zal komen en regeren. Onze logo symboliseert de boodschap van vrede die redding brengt aan vele die het ontvangen. En dat er herstel en heling komt over alle naties en steden die gebroken waren en gevangen zaten. Het is de King of Glory die ons voor zal gaan in deze strijdt, omdat Hij regeert eeuwig en altijd. (Psalm 24:7-10)

Geloofsacties

Steun projecten opzetten om Gods volk en de natie Israel te ondersteunen zodat ze terug kunnen gaan naar hun beloofde land, welke Yah ze onder ede heeft belooft. Huwelijken van God, uitjes en trips ondersteunen voor zij die niet financieel draagkrachtig genoeg zijn om dit zelf te voorzien. Jongeren en kinderen die van weinig geld moeten rond komen door middel van projecten financieel ondersteunen op met name de primaire leefgebieden. Doormiddel van het opzetten van waterpomp projecten en plaatsen van speelplaatsen.