Dwaalleringen in de kerk/verkeerde evangeliën in de kerk

Ik zal ze stap voor stap benoemen en voorzien van enig commentaar. Ik heb het niet zozeer dan over de new age movement die uit zijn op één wereld religie en dat wij zelf als god zijn of de hypergrace movement die zeggen dat iedereen genade ontvangt en niemand verloren gaat. Want God is liefde! Ook al ben je gay, kunnen homo’s trouwen, worden abortussen van baby’s goed gesproken of pleeg je echtscheiding omdat God je dit had geopenbaard (welke god?) Of kunnen mensen blijven roken en drinken terwijl het Woord van God dit nergens ondersteunt. Als het goed is zijn deze zaken wel bekent en niet in lijn van wat de Bijbel leert! Hoewel ze in vele kerken worden toegestaan onder het mom van we mogen niet oordelen. Terwijl God duidelijk zegt dat Hij degene die buiten zijn zal oordelen en wij degene dienen te oordelen die binnen zijn. (1 Korinthiers 5:12-13) Ik belicht de zaken die wat meer onderbelicht zijn. En zal bepaalde taboes hierover trachten te doorbreken. In zeker 80% van de kerken wordt een verkeerde of valse evangelie gebracht. En in sommige gevallen een afwijkend evangelie. Ik zal nu met enkele korte voorbeelden komen waar je ze aan kan herkennen en zal deze nu onderbouwen. Aan de hand van woorden en daden.

  1. 1 De boodschap van bekering wordt in vele kerken niet meer gebracht. Vele kunnen bij een oproep in een kerk naar voren komen om een zondaarsgebed bidden en vervolgens zijn ze volgens diezelfde kerkleider gered. Dit staat haaks van wat de Bijbel leert. Er staat geschreven dat vele die toverkunsten beoefenden hun toverboeken verbranden in tegenwoordigheid van allen. (Handelingen 19:19) Nu kunnen vele dus met een zondaarsgebed wegkomen, terwijl ze vaak niet aangespoord worden om hun oude leven van ongerechtigheid op te geven. Diegene die hun toverboeken verbrandde hadden een diepe overtuiging van binnen. Want vervolgens viel er vrees over allen. Wat je vervolgens zag was dat deze mensen vrijwel meteen gedoopt werden. Inplaats van dat ze eerst 6 weken lang een cursus moesten volgen, waarbij een oudste van een kerk bepaalde of ze er wel klaar voor waren.

  2. 2 De volgende leer die binnen is geslopen is dat gelovigen toestemming van hun oudste nodig hebben om het evangelie op straat te brengen. Vele leveren kritiek op gelovigen dat ze zonder toestemming van hun pastoor of oudste op straat getuigen. Dit komt voort uit de coveringsleer die leert dat je onder een covering/zalving van een pastor dient te staan voordat je het evangelie mag brengen. Zelf ondervond ik dit aan de lijve dat een zuster eerst toestemming aan haar pastor moest vragen voordat ze mee kon gaan met ons op straat. Ze wilde weten onder welke pastor/covering wij vielen. Toen ik zei dat dit Jezus was, waren we ineens niet meer goed genoeg voor haar en haar kerk. Dit bracht mij tot het volgende: We don’t own They all belong to Jesus. Vaak zie je dat een pastor of oudsten de mensen wil binden aan zich zelf, inplaats van ze te verwijzen naar Jezus.

  3. 3 Leiders en zogenoemde profeten profeteren om andere te manipuleren en te controleren. Zodat ze in een bepaalde richting/kant opgeduwd worden. Bijvoorbeeld tienden geven aan de kerk terwijl God de blijmoedige gever lief heeft. Of dat ze lid moeten zijn van de kerk anders hebben ze geen deel aan het geheel. En kunnen ze niet deelnemen aan de gemeente. (Waar staat dit in de Bijbel? Wanneer men deel had aan een groep was men al een onderdeel van dat geheel) Wanneer ze dit niet doen mogen ze niet in de bediening staan en in het ergste geval wordt er zelfs niet voor ze gebeden. Of ze mogen zelfs niet gedoopt worden in die gemeente. Of wanneer ze zich laten dopen zijn ze verplicht om in de bediening te staan. Allemaal valse leringen om mensen te onderwerpen of aan zich te binden. Dit wordt vaak de geest van Jezebel genoemd.

  4. 4 Men zegt vaak! ”Onderwerp je aan je voorganger”. Gehoorzaam je leiders wanneer je hier tegen in gaat wandel je in rebellie en sta je volgens de meerderheid niet open voor correctie. Terwijl die mensen God juist Willen gehoorzamen. Doordat ze hun pastor moeten gehoorzamen, gehoorzamen ze God niet meer. En worden ze door deze manipulatie worden ze van hun gehoorzaamheid aan God afgehouden. Vaak gebruikt/misbruikt men de tekst in Hebreeën 13:17 om hun woorden met kracht bij te zetten. Terwijl die tekst helemaal uit zijn verband is gerukt. Wat er werkelijk staat wanneer je de grondtekst leest is dat we moeten luisteren naar onze voorgangers. Met andere woorden als Godswoord verdraaien of er tegen in gaan hoeven we niet meer te luisteren. Paulus zei volg mij zoals ik Christus volg. Dus m.a.w. als hij Christus niet meer volgt hoef ik hem niet meer te volgen. Period! Wanneer men zaken van de gemeente wil aankaarten welke niet overeenkomen met het Woord, dan hoort men vaak “kom niet aan de gezalfde des Heeren”. Dit is ook weer zo’n klassieker! Want wat blijkt we zijn allemaal gezalfde des Heeren. (Zie 2 Cor 1:21-22 & 1 Johannes 2:20)

  5. 5 Oudste worden tegenwoordig ingezegend bij een lekkere kop koffie en een drankje tijdens de vergadering, kan iemand mij laten zien waar dit staat in de Bijbel? In Handelingen 6:3 staan duidelijke instructies waar men aan dient te voldoen. Ze moesten een goede getuigenis hebben, en vol van wijsheid en de Heilige Geest zijn. De hele gemeente werd er bij betrokken, nu zie je vaak dat een pastor zijn eigen vriendjes en getrouwen uitkiest.

  6. 6 Mensen die zelf B.v. Nog roken, niet heilig voor God leven voor het huwelijk of problemen hebben met seksualiteit mogen in de bediening staan. Hierdoor zie je dat er geen vreze Gods meer is in zo’n gemeente. De bediening is een afgod geworden en belangrijker dan een relatie hebben met God zelf. (Zie Martha en Maria Kerken die prediken dat echtscheiding een optie is.

En vele kerken prediken dat je niet mag oordelen maar zelf doen ze het wel. (Volgens mij klopt er ergens iets niet????) Andere valse leer is dat kerkleiders tegen mensen zeggen dat het Godswil is dat ze ziek zijn. Toen die zieke melaatse man in Mattheüs 8 aan Jezus vroeg of Hij hem wilde genezen zij Jezus ja ik wil het. Met zeer groot verlangen. Met alles wat in Hem was wilde Jezus die man genezen. Dus daarbij gaan ze rechtstreeks in tegen de wil van God zelf. Verder zie je dat vele liedjes meer gericht zijn op de mens dan op God. Denk maar aan liederen als “The devil is under my feet and I took back what he stole from me” Of I’m a friend of God. Het is allemaal ikke! Het draait dan meer om ons dan om Hem. God deelt zijn eer met niemand.

  1. 7 De kerk hoe nu kerk wordt gehouden is niet de manier hoe God het wil, het is teveel een mensen ding geworden. Daarom zie je dat God ook steeds meer gaat werken buiten de muren van de kerk om. Want de kerk is in een diepe winterslaap gevallen. Tijdens de afslachtingen van ISIS in Irak was de kerk doodstil. Je ziet ook dat de kerk Israël niet of nauwelijks steunt, terwijl Israël toch de sieraad onder de natiën worden genoemd. (Ezechiël 20:6) Diezelfde mensen vergeten dat vele van de profetieën die in de Bijbel staan beschreven in Israël tot vervulling zullen komen. Ik kan er echt niet met mijn hoofd bij dat er gelovigen zijn die Israël openlijk afvallen. Heeft God soms een fout gemaakt? Nee wij maken een fout! Romeinen 11:23 En ook zij (Israël) zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten Rom. 11:26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob (Israël) Het losmaken van de kerk met Israël terwijl die twee toch onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden is ook één van de grote leugens die de kerk is binnengeslopen. (Dit is al begonnen bij sommige Bijbelvertalingen die een zeer kwalijke weg op zijn gegaan) In Romeinen 10:1 staat er Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid (redding) In de NBV is Israël ineens verdwenen en lijkt over iets anders te gaan. Verder vraag jezelf de volgende zaken af die in lijn staan met het geen wat ik schrijf. Hoe komt het dat er zoveel mensen ziek zijn in de kerk? Onvruchtbaar zijn? Schulden hebben? 70% van de mensen inactief is en in de banken zit? En hoe komt het dat er zoveel echtscheidingen zijn in de kerk? En tenslotte zoveel verschillende leerstellingen? De een is baptist, de andere gereformeerd, de een is pinkstergemeente. De gelooft dat je een speciale zalving moet hebben en geroepen moet zijn om zieken te genezen. Weer andere zeggen dat alleen de pastor en de oudsten bevoegd zijn hiervoor om het te doen. De ander zegt het is voor iedereen. Er kan maar 1 de waarheid zijn toch? Verder is er nog veel meer want dit was slechts het topje van de ijsberg.