Geloof zonder werken is dood

Vele mensen zeggen dat ze in God geloven alleen is het belangrijk te weten waar ons geloof op is gebaseerd. Wanneer we in geloven kunnen we twee dingen doen, stil zijn en alleen naar de kerk gaan en het er verder met niemand over hebben. Maar we kunnen ook ons geloof in praktijk brengen niet door mensen te bekeren. Want bekering dat is iets wat mensen zelf dienen te doen en daar zijn genoeg misvattingen over gemaakt. Wij kunnen niemand zelf bekeren, maar wel de mensen de weg er naar toe laten zien en verkondigen. En in een latere proces ook verder in onderwijzen. Het is mooi als we de zieken daar in ook genezen want daarmee brengen we onze geloof in praktijk. En het is tevens een teken voor de ongelovige dat Yeshua waarlijk leeft. Maar het is nog veel beter om diegene het koninkrijk van God te laten zien, waardoor diegene het eeuwig leven binnen kan komen. Hoewel vele er anders over denken zijn het koninkrijk van God en het eeuwig leven met de Vader niet twee dezelfde dingen. Het eeuwig leven is voor iedereen die rechtvaardig met God heeft geleefd en de keuze heeft gemaakt om met Yeshua te leven. Het koninkrijk van God is het rijk van de Vader waar Yeshua zal regeren. Alleen zal niet een ieder daar dezelfde positie hebben. Eer staat niet voor niets geschreven dat zij die de geboden van God leren en onderwijzen aan de mensen groot genoemd zal worden in het Koninkrijk van God.Dit gebeurt door God’s levende Torah in de harten te leggen van de mensen. Iemand die ze juist ontbind en de mensen zo onderwijst zal zeer gering heten. (Zie Mattheus 5:19) Dit is ook één van de aspecten hoe we ons geloof in praktijk kunnen brengen door te doen wat er staat, niet vanuit je natuurlijke zienswijze. Maar vanuit het geestelijke doordat God Zijn geest zijn geboden al in onze harten en gedachten heeft gelegd. Dit betekent niet dat we Gods geboden niet meer hoeven te doen, maar dat we ze juist bevestigen. Want vroeger als je een mens doodde was je een moordenaar. Nu is het zo wanneer je je broeder haat ben je een mensenmoordenaar. Vroeger volgens de Tenach (Oude Verbond) was het zo als je overspel pleegde met de vrouw van je naaste was je een overspeler. Nu wanneer je een vrouw aanziet om haar te begeren heb je in je hart reeds overspel gepleegd. Yeshua heeft het geestelijke aspect van Gods 10 geboden er aan toegevoegd. En dit was al reeds voorgezegd in Jeremia 31:33. Onze hemelse Vader heeft Yeshua als grondlegger gebruikt om Zijn Woord in onze harten te bekrachtigen.

Yeshua beloofde ons ook een andere trooster niet om te leven hoe wij maar zelf wilde. Maar om de wil van de Vader hier op aarde te doen. Vroeger moesten de Joden Gods wetten uit eigen lichamelijke kracht doen. Hier in was geen enkele mens toe instaat. Door de Heilige Geest is er een geestelijk aspect aan toegevoegd waardoor we het niet meer in eigen kracht hoeven te doen. En wanneer wij daar in falen kunnen wij wanneer we onze misstappen belijden aan de Vader door dat Hij niet meer ons als zondaren ziet. Maar hij ziet Yeshua beter bekent als Jezus in ons. En Hij was de enige die zonder zonden was en nog steeds is. En Hij is ook de enige weg tot de Vader en dit Woord spreekt vandaag de dag nog steeds. Wat heeft geloof zonder werken hier dan mee te maken dan? Dit zal ik nu onderbouwen. Je geloof in de praktijk brengen betekent niet alleen de zieken genezen en boze geesten uit te drijven en spreken in talen. Het heeft ook een andere betekenis die vaak over het hoofd wordt gezien. Wanneer we Jakobus 2 lezen over dood geloof staat er het volgende geschreven. Er staat dat ons geloof gepaard moet gaan met werken. Maar over welke werken heeft Jakobus het daar in dan precies? Hij legt uit in Jakobus 2:15 Wanneer onze broeder gebrek lijdt aan voedsel of kleding zouden we dan tegen hem zeggen broeder ik ga voor u bidden? Is dat wat God zou behagen? Nee er staat geschreven wat voor nut heeft ons geloof, wanneer we die persoon niet zouden helpen met alles wat in ons is. We zouden die persoon dus moeten helpen aan voedsel en kleding ook al zou ons daar in nooit terug kunnen betalen. Wij dienen te geven zonder er zelf iets voor terug te verwachten. Dat is geloof welke gepaard gaat met liefde. Want je kan wel de kennis hebben hoe je iemand moet helpen, maar als het bij kennis blijft alleen dat maakt het jou opgeblazen. Juist door het in praktijk te brengen leert God ons nog meer, wat de bedoeling is van zaken als deze in Zijn Woord. Want er staat geschreven ook al geloof je wat op zich zelf goed is. Maar de demonen geloven ook en toch sidderen zij. (Jakobus 2:19)

Iemand die gelooft zal omdat hij gelooft ook God in alles willen gehoorzamen, want een echte ambassadeur van de Vader heeft in principe geen eigen mening. En doet spreekt alleen de woorden die God vanuit zijn Woord tegen hem heeft gezegd. Er staat geschreven Gods koninklijke wet dat je je naaste lief moet hebben als jezelf dan handel je goed.(Jakobus 2:8) Elk land heeft een overheid met een grondwet. Alle burgers die leven onder deze grondwet van deze overheid dienen ook naar bepaalde regels en maatstaven te leven. Dit houdt in dat jij wanneer je een wetsovertreder bent je daarvoor beboet of bestraft kan worden. Dit geldt ook voor de Bijbel. Er staat geschreven dat Hij die heeft gezegd dat we niet mogen stelen, ook heeft gezegd dat we niet mogen liegen. Er is alleen één verschil met wereldse overheden en met die van God. Bij God is er ruimte tot vergeving en bekering van onze zonden. Doordat er ruimte is om terug te gaan naar de Vader. Bij de wereldse overheden kunnen we in het ergste geval in de gevangenis belanden. Hoewel de weg tot vergevingsgezindheid van God via Christus open ligt. Is het geen vrijbrief om te kunnen blijven zondigen zoals sommige willens en wetens blijven denken. Die vergevingsgezindheid komt om de hoek kijken wanneer we Gods gebod overtreden. Wij krijgen dan de kans wanneer wij onze fout erkennen, weer terug te komen onder de overheid van de Vader, waarin wij weer kunnen leven volgens zijn grondwet. Uit deze grondwet zijn de 10 geboden voortgekomen. Alleen is het geestelijke aspect hier nog aan toegevoegd. Dit houdt in dat we er niet eens aan mogen denken hoe we onze broeder zouden kunnen bestelen. Laat staan de gedachten aan overspel. In het Grieks betekent het woordje Pornos letterlijk overspel. Dus het er naar kijken alleen al laat zien dat Yeshua zegt dat we daarmee de Vader niet behagen. Daarom staat er dat God ons wil vergeven mits we ons daar van willen bekeren. Dit kan niemand voor ons doen. Dit moeten wij echter volledig zelf doen met eventueel hulp van anderen. Maar wanneer we blijven volharden in zonde blijft er geen offer voor de zonde meer over. Doordat we geloof gepaard laten gaan met werken weten wij dat er genade is. Deze genade komt door Yeshua. Wat betekent Hij die is gekomen om te redden wat verloren dreigt te gaan. Wanneer iemand blijft volharden in de zonde, zegt Godswoord wanneer de wetteloosheid toeneemt de genade ook automatisch meer toe zal moeten nemen. En niet dat God zijn geboden voor ons verandert heeft. Want zonde is niets anders dan wetteloos handelen en het omgekeerde doen dan te luisteren naar de Vader en het omgekeerde doen van wat er werkelijk staat. Jammer genoeg is het zo dat het woordje geboden en de wet een negatieve wanklank hebben gekregen bij vele gelovigen. Maar het is hoe je er zelf naar kijkt. In de Bijbel was men er juist positief er over. En noemt men Gods wet een licht op onze pad en zijn gebod een lamp aan onze voeten. Je hebt niets aan het genezen van de zieken. Wanneer die zieken later toch door blijft leven met een levensstijl die God niet eert. Zelfs al gaat hij naar de kerk want dat is slechts een garantie dat hij het Woord hoort. Maar de werk -en uitvoering liggen volledig bij hem zelf.