Verdeeldheid in de kerk en gebonden zijn onder de macht van de slavendrijver is een keuze

Wanneer je een slaaf bent van de slavendrijver heb je vaak een schuld open staan bij jouw meester. Want het geen waar jij indirect een slaaf van bent dat is dan ook jouw meester. Bij sommige is dat geld en bij andere kan dit seks zijn. Vele zijn zogenoemde moderne slaven geworden van werkgevers die voor hun bepalen wanneer ze moeten werken en wanneer ze vrij zijn. En ook wanneer ze hun kinderen mogen zien en zelfs wanneer ze naar het toilet mogen gaan. Het betalen van tienden wat een waarheid is wordt ook zo misbruikt. Vele weten vaak niet dat hun kerk ook een schuld heeft openstaan. Bij wie? Ja bij de WCC maar ook bij de Katholiekenkerk. Hoe kan dit? Omdat zij een covering zijn van alle denominaties behalve de Jehova’s getuigen. Daar komt ook de coveringsleer vandaan. Net als vele kerkgangers lid zijn van een kerk is de kerk weer lid van de WCC. Net zoals vele kerken weer onder de VPE vallen. En vele kerken zijn verplicht om lidmaatschap betalen aan deze organisatie, omdat ze daar dus lid van zijn. Op de website kun je alles zien. Daar gaat dus ook een gedeelte van onze giften en tienden naar toe. Net zoals de WCC weer een verbond heeft met de paus en de katholieke kerk. Daarbij wordt er makkelijk over de Maria aanbidding heen gekeken. Zie dit filmpje hieronder

https://www.youtube.com/watch?v=BQNgZd8N2Ow De kerken hebben dus lidmaatschap bij de WCC. Met als gevolg dat ze indirect worden gecontroleerd door deze overkoepelende organisatie.Ook ten aanzien van fundamentele beslissingen die er genomen dienen te worden zoals hoe om te gaan met de leden. Wanneer je ergens lid van bent dien je namelijk ook aan bepaalde eisen te voldoen. Net zoals bepaalde kerken die lid zijn van VPE of als je werkt in het Vaticaan.Waar priesters bijvoorbeeld niet mogen trouwen en in het celibaat leven. Dit zijn eisen die worden gesteld aan mensen en organisaties die onder hun vallen. Wat leert het Woord? Die waarschuwt ons juist voor dit soort zaken.

1 Timotheus

  1. 1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,

  2. 2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid;

  3. 3 Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging. Voor al dit laatste is belangrijk.

Het geen waar je een schuld bij open hebt staan is indirect ook jouw meester. Vele beseffen niet dat ze lidmaatschapsgeld en tienden betalen aan kerken die zelf ook gelden moeten afstaan aan de WCC.

Vandaag kwam ik er achter dat de new age ook lid is van de WCC. Dat betekent dat ze in de dezelfde partijschappen bivakkeren als de pinksterkerken van deze tijd om eens een voorbeeld te noemen.

Verder wordt er bij de WCC ook vergadert en gesproken onderling tussen kerken onderling ten aan zien van de doop. Hoe en wanneer de mensen gedoopt mochten worden. Vaak zie je dat mensen eerst een doopcursus van 6 weken moesten volgen. En daarna als ze daar goed door heen komen bepaalt een oudste van een kerk of ze gedoopt mochten worden of niet. En in sommige gevallen moesten er toetsen afgelegd worden. Zelf weet ik er alles van.

Men leert de mensen de tienden te betalen van in de kerk maar de andere inzettingen zoals het genezen van de zieken. Het voeden van de weduwe en wezen en het maken van discipelen wordt nagelaten om te doen. Van de 10 geboden waar men allemaal in gelooft, zijn zeker twee of meer van hun al ontbonden in de kerk. Of liever gezegd de katholiekenkerk door één gebod volledig weg te laten nemen. En twee andere geboden in de 10 geboden samen te voegen. (Lees Daniël 7:25)Verder is het zo dat men leert dat de tienden er al waren voordat de wet van kracht werd. Maar wat men vergeet is dat dit ook gold voor de Sabbat en de feesten van God maar daar wordt met geen woord over gerept. Omdat men zegt dat die feesten bestemd waren voor de Joden en de Sabbat ook. Mijn vraag aan die predikanten en voorgangers is waarvoor waren die tienden dan ook niet alleen bestemd voor de Joden? Waarvoor zijn we daar dan niet van vrijgesteld? In sommige gemeenten worden mensen zelfs uit bedieningen gezet als ze geen tienden betalen.

Het antwoord hier op is eenduidig; Er zijn een aantal zaken waar men voor moet oppassen in de bediening. De macht naar geld is daar één van. Net als macht en het krijgen van een positie. Maar ook vrouwen. Omdat vrouwen graag in de buurt zijn bij mannen die hoog in aanzien staan in de bediening.

God leert duidelijk dat de macht naar geld één van onze grootste tegenstanders is vandaag de dag. Je kan namelijk geen twee Heren dienen God en Mammon.

De doop

Verder zie je dat mensen eerst een doopcursus moeten volgen alvorens ze gedoopt mogen worden. In het Woord van God staat er nergens geschreven dat mensen niet meteen gedoopt mogen worden. Wat vroeg de Ethopiër aan Philipus? En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? En wat gebeurde er toen? Niets een heel verhaal van dat hij eerst een doopcursus moest volgen voor zijn doop. Het enige wat hij deed was dat hem eerst Jezus had gepredikt en de Schriften had uitgelegd in al haar volheid. En op basis van deze getuigenis werd zijn hart zodanig bewogen dat hij zich wilde laten dopen. De volgende actie van Philipus spreekt boekdelen 38En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. Waarvoor zou het zo niet altijd kunnen gaan?