Welke Bijbel lees jij?

LEEST U WEL DE ECHTE BIJBEL? Geschreven voor een ieder die op zoek is naar de waarheid in zijn echte realiteit.

Zaken en boeken die hetzelfde zouden moeten bedoelen maar van elkaar wezenlijk verschillen zijn niet hetzelfde. Het blijkt dat in de New King James Bijbel vele Bijbelteksten zijn verdwenen en dat daar zelfs de naam van Jezus in sommige hoofdstukken is weggelaten. Dit geldt ook voor de nederlandse NBV versie welke in vele kerken nog steeds schaamteloos op de preekstoel wordt gedeeld. Vele gelovigen hebben hem ook thuis nog gewoon liggen, niet wetende dat de Bijbel die ze lezen veel van zijn oorspronkelijkheid en ook zelfs aan kracht heeft verloren. Een mooi voorbeeld daar in is de belofte die God deed aan Abraham in Genesis 13:1-3. Lees en zie hier de verschillen. Ik zal hier van alvast een voorbeeld van mee geven. Je kan gerust stellen dat met de komst van de NBV versie van 2004 de verloedering binnen is gekomen.

(Statenvertaling) Gen. 12:1-3: De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen! En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

(NBG 1951 Gen. 12:1-3: De Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

NBV (2004) Gen. 12:1-3: De HEER zei tegen Abram: “Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.”

Zoals je kunt lezen wordt de belofte van God bij deze laatste vers helemaal teniet gedaan voor de heidenen! Wanneer je dit maar vaak genoeg blijft lezen zal dit ook iets teweeg kunnen brengen in jouw denken.

Gen. 22:16-18: En zeide: Ik zweer bij Mijzelven, spreekt de HEERE; daarom dat gij deze zaak gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt; Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt.

Gen. 22:16-18: Ik zweer bij Mijzelf, luidt het woord des Heren: omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt.

Gen. 22:16-18: Hij zei: “Ik zweer bij mijzelf–spreekt de HEER: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.”

Meer kun je hierover lezen op deze site: http://www.wat-is-waarheid.info/bijbel-vervalsing.htm

Verder raad ik je aan om deze studie te bekijken over de new king james Bijbel en het ontstaan hier van. Dezelfde uitgever van onze King James Bijbel was ook de uitgever van de satans Bijbel. De naam van deze uitgever is Zondervan. Ik had dit zelf ook nooit verwacht. Ik heb ook namelijk hier boeken thuis liggen van hun. Daar komt bij dat onze oude King James Bijbel die wel ok is er bijna niet was geweest. Omdat de katholieken (geestelijken) een aanslag hadden voorbereid op Koning James (de opdrachtgever en uitvoerder van deze Bijbel) welke op wonderbaarlijke wijze was verijdeld. Men zag toen hier de hand van God in.

Deze onderstaande studie duurt ongeveer 1,5 uur maar is zeker de moeite waard om te volgen. Het zal je zeker een stuk wijzer maken over een aantal zaken welke ik hier niet zal beschrijven, omdat het e.e.a. te lang zal worden.

De waarheid moet boven tafel komen. Het verschil tussen de Engelse NIV vertaling en de New King James is ook zeer verontrustend. Lees maar eens het verschil tussen psalm 12 in de NIV en diezelfde tekst in de King James. (Niet de new King James)

Het schijnt dat de naam van Jezus in de new king James maar liefst 44 keer minder genoemd wordt! De voorganger op één van de studies op de site “Wat is waarheid” benoemd het op zeer effectieve en duidelijke wijze. Things that are different are not the same!Laat ik voor op stellen dat ik geen pleitbezorger ben van de site ”’wat is waarheid”. (Er staat een afbeelding van Jezus op en God leert duidelijk dat we geen afbeeldingen mogen maken van geen enkele God) Alleen kunnen we niet al te lichtzinnig om gaan met het feit, dat men bepaalde Bijbels verdraait. Om zo hun copyrights in orde te krijgen. Omdat het geld nu eenmaal moet blijven rollen. Een vraagje; Wanneer alle verschillende manuscripten van de apostels, de profeten en Mozes tot op de letter authentiek en hetzelfde zijn gebleven. Hoe komt het dan dat hetzelfde niet is gebeurt met onze Bijbels c.q. Bijbelvertalingen? Zoek eens Handelingen 8:37 op in je NIV Bijbel? En er zullen dingen jou beginnen te dagen.