Beleidsplan

Visie

Geïnspireerd door Gods Woord en Geest willen wij een stichting zijn die, binnen een liefdevolle en ontspannen sfeer, mensen aanmoedigt Yehoshua te kennen en te groeien naar Zijn beeld. We willen hiermee concrete invulling geven aan het grote gebod om God en de mensen lief te hebben (Mattheüs 22:37­40) en de opdracht om het goede nieuws van Yehoshua bekend te maken (Mattheüs 28:19-20).

Wij willen dat bij alle gelovigen een groeiproces plaatsvindt om Yeshoshua Hamasiach beter te leren kennen en te groeien naar Zijn beeld. Yehoshua maakt de vergelijking met het groeien van een rank aan de wijnstok met als doel overvloedig vrucht te dragen (Johhannes 15:1­8).

Doelstelling en actuele beleid

De doelstelling van onze Stichting is dat het Koninkrijk van God zichtbaar wordt in Nederland, tevens in Europa en alle andere naties. De focus ligt de komende jaren op het terugbrengen van de kracht van God binnen en buiten de gemeente. Alle gelovigen dienen te worden getraind om discipelen van Yehoshua te zijn en om de zieken te genezen, doden op te wekken en mensen te verlossen van demonische gebondenheden en in de vrijheid te zetten. Daarmee vervult de Stichting ook een belangrijke maatschappelijke functie: het naar beneden brengen van de ziektekosten in Nederland en bijdragen aan een nieuwe beeldvorming en visie in de samenleving.

Waarin mensen leren hoe ze andere kunnen helpen gezonder te worden in hun leven zowel geestelijk als fysiek. Verder is het onze doelstelling dat het Woord van God weer zichtbaarder wordt op de scholen in Nederland. Dit kan bereikt worden door het uitdelen van Bijbeltjes, die mensen mee kunnen nemen voor onderweg.

Onze belangrijkste doelstelling is om mensen die in een identiteitscrisis zitten en geestelijk hulp nodig hebben helpen om te veranderen. Waardoor ze later ook een bron van inspiratie kunnen zijn voor anderen.

Werkzaamheden van de Stichting

De Stichting betaalt de kosten van vergunningen, kosten van evenementen en de reis- en verblijfkosten voor het evangelisatiewerk op straat alsmede voor projecten in binnen –en buitenland. De Stichting zorgt daarnaast voor projecten waar in jongeren getraind en geholpen worden om in hun roeping –en bestemming te gaan wandelen. Daarnaast komt de stichting in de toekomst met projecten op o.a. scholen die de maatschappelijke ontwikkeling hier toe zal bevorderen. Zowel voor ouders als voor jongeren en kinderen.

Op dit moment zijn we bezig om mensen te helpen die geestelijk en lichamelijk genezing nodig hebben. Hierdoor kunnen ze moeilijk functioneren in het leven. Wij bieden ze geestelijke hulp aan door uit te reiken naar mensen op straat in de vorm van acties op straat samen met andere stichtingen. Maar ook plaatsen wij oproepen op internet waarin we mensen handvatten aanbieden om ze te helpen. De belangrijkste manier waar op wij mensen helpen die geestelijk hulp nodig hebben is door ze te trainen. Tijdens zo’n training leren wij ze hoe ze hun geestelijke zwakheden kunnen veranderen en ombuigen in een bron van kracht en energie. Onze visie is dat vele lichamelijke klachten een geestelijke oorzaak hebben.

Het feit dat een kind geen vader heeft of dat die zijn rol niet goed weet te vervullen, kost de samenleving handen vol met geld. De oorzaak is vaak dat zo’n vader ook vaak problemen heeft gehad. Hierdoor kan hij er dan ook moeilijk zijn voor zijn kind. Wij willen een bijdrage leveren om daar verbetering in te brengen door middel van rolmodellen die zowel ouders als jongeren kunnen helpen en trainen. Er is namelijk een groot gebrek aan goede rolmodellen en voorbeelden in samenleving. Op dit moment zijn er jongeren die pesten of juist gepest worden, problemen hebben thuis of anderszins hulp nodig hebben. Dit zijn vaak mensen met geestelijke problemen welke mede ontwikkelt zijn door een gebrek aan aandacht thuis, een leven van angst en dan met name faalangst. Men kan moeilijk omgaan met het wensbeeld van de omgeving. Hierdoor worden er geestelijke maar ook lichamelijke belemmeringen ontwikkelt zoals stress. Daarom willen wij een bijdrage leveren om het aantal zelfmoorden naar beneden te laten brengen in Nederland. Dit komt vaak voor onder jongeren. Dit doel kan juist bereikt worden door geestelijke hulp te bieden. Door diegene te leren nooit meer te zien op zijn verleden en eigen falen. Maar juist voor uit te zien op een hoopvolle toekomst. Faalangst is namelijk één van de motieven dat vele het niet meer zien zitten en er voor kiezen het leven te verlaten. Met alle gevolgen van dien voor de omgeving. Eén manier om dit doel te bereiken is als de betrokkene bereid is zijn denken te veranderen en te laten vernieuwen. En dat hij vrij gezet wordt van negatieve gedachten die zijn denken beheersen. Men dient te leren anders te kijken naar zich zelf en van zich zelf te houden. Want dan kun je ook pas een ander liefhebben.

De Stichting geeft tenminste 10 % van haar inkomsten plus giften ter ondersteuning van weduwen en wezen of aan fondsen die actief gaan naar het volk van Israël. Tevens ondersteunt zij apostelen, profeten, evangelisten, gezinnen en andere individuen die zich inzetten om discipelen van Yehoshua Christus te maken in Gods koninkrijk

Wijze waarop de Stichting fondsen werft

Om het werk op straat en in de diverse gemeenten te kunnen blijven doen is de stichting afhankelijk van giften, donaties en legaten/goederen. Bedrijven, particulieren en andere stichtingen kunnen het werk van de stichting ondersteunen.. Als het gaat om marketing dan treedt de stichting vooral naar buiten via haar website, via sociale media, zakelijke kringen en contacten met anderen tijdens o.a. ondernemers bijeenkomsten. Daarnaast krijgen we giften van mensen binnen onze eigen netwerk.

Wijze waarop de Stichting fondsen en vermogen beheert en besteedt

De Stichting maakt ieder jaar vooraf een begroting van de inkomsten. Aan de hand van de begrote inkomsten worden de mogelijke uitgaven begroot. Deze begroting is een taakstelling voor de penningmeester. De penningmeester is samen met de voorzitter en de secretaris bevoegd, Navayo zal voor uitgaven boven de 500 euro altijd toestemming vragen aan de andere leden. Navayo dient als voorzitter van de stichting ook van tevoren met de andere leden te communiceren over het gevoerde beleid en de uit te voeren plannen. Of juist het wijzigen daar van om wat voor reden dan ook. De stichting ondersteund ook andere instellingen in het buitenland met kleding en voedsel en materiaal.

Jaarcijfers

U kunt onze jaarcijfers bekijken door hier te klikken.

Beleidsplan

Ons beleidsplan kunt u ook downloaden door hier te klikken.

Beloningsbeleid Stichting Rebuild the Nations

“Het eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling of aan een instelling in het buitenland die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt”. Die past binnen de visie van onze stichting.

Doelstelling

Uitreiken naar diegene die langs de kant staan door ziekte, passiviteit, onwetendheid, of afwijzing. We trainen ze en helpen ze door geloof gepaard te laten met werken. Zo heeft Yeshua het ook gedaan en maken ze vervolgens tot Zijn discipelen. Dit is een Bijbelse opdracht die alle gelovigen hebben gekregen. • De doelgroep zijn mensen die geen hoop meer hebben door b.v. ziekte of afwijzing. Zij hebben vaak geestelijke en mentale problemen. Door hun denken en identiteit te helpen veranderen worden ze een nieuw mens. • Ons doel is het om mensen te trainen en te leren hoe ze een leven kunnen leiden van overwinning, inplaats van mislukking. Dit kan alleen als iemand bereid is zijn denken te veranderen en leert van zijn falen. • Kinderen en jongeren die leven in angst en twijfel vrijzetten van deze complexen zodat ze kunnen leven in vrede en in vrijheid. • Groepsprojecten opzetten die zorgen voor een gezondere en veiligere samenleving aangezien onze maatschappij geïndividualiseerd is. Jongeren die pesten of juist gepest worden, problemen hebben thuis of anderszins hulp nodig hebben een rolmodel geven die ontbreekt in hun leven. De oorzaak dat jongeren pesten of gepest worden op scholen komt vaak door een gebrek aan aandacht en angst. En het niet kunnen voldoen aan het wensbeeld van de omgeving. Op dit moment is gebleken dat de regering hiervoor nog steeds geen oplossingen heeft gevonden gezien het hogere aantal zelfmoorden die heerst onder jongeren en kinderen. Sinds 1950 is dit aantal namelijk verdubbeld. Het is onze doelstelling om deze aantallen drastisch omlaag te brengen. Dit kan door het opzetten van ‘nieuwetijdse’ projecten die vragen om een andere manier van denken en leven van de betrokkene. • Scholen opzetten die terug gaan naar de oorsprong en werken met de Bijbel. En die het Woord van God weer als leidraad terugbrengen in het denken en functioneren van jongeren in de samenleving. Deze scholen trainen ook ouders (met name de vaders) hoe ze een goed voorbeeld kunnen zijn voor hun kinderen. Want ouders die hun plek niet in huis innemen kosten de samenleving handen vol met geld. Wanneer deze doelstellingen uitgevoerd worden zal het de samenleving veel geld opleveren. Gelukkige en stabiele gezinnen met jongeren en kinderen die opgroeien in een veilige omgeving vormen de hoeksteen van elke samenleving. Een belangrijk kernpunt is deze waarheden met de juiste kennis toe te passen.

Wie zijn wij

Rebuild the nations of El Shaddai organiseert activiteiten die als doel hebben mensen op een gezondere en positieve manier terug te brengen in de samenleving. Het gaat hierbij om mensen die soms vanuit een moeilijke achtergrond komen. Of geestelijke of lichamelijke problemen hebben waarbij ze beperkingen ondervinden die hun belemmeringen in de samenleving. Onze stichting is gevestigd in Amsterdam en werken momenteel met 4 bestuursleden. Deze hebben als taak het bewaken van de visie en doelstellingen van de stichting. We willen onze steentje bijdragen aan een veiligere en gezondere samenleving. Dit doen we door uit te reiken naar mensen in de samenleving die niet weten wat hun roeping of doel is in het leven. De stichting heeft geen winst beogende doelstelling en zet zich belangeloos in voor mensen uit diverse achtergronden zonder te kijken naar ras, sekse of geaardheid. We helpen mensen die problemen hebben met identiteit, seksualiteit, geestelijke -en lichamelijke problemen op een pure manier tot hun bestemming te komen. Het bestuur speelt daar in een ondersteunende rol.

Navayo Leeuwin De voorzitter Navayo Leeuwin traint groepen zowel in binnen als in buitenland hoe ze moeten uitstappen naar de verloren in deze wereld. Hij heeft een enorme passie voor de naties en coacht en traint mensen met name hier in Nederland hoe ze kunnen wandelen in hun identiteit, waardoor ze de verborgen kern in hunzelf weer gaan zien en herkennen. Hij wil graag mensen activeren om uit hun comfortzone te gaan.

Ronald Plat De Penningmeester Ronald geeft onderwijs over het koninkrijk van God door heel het land. En traint daarbij ook mensen om de zieken te genezen. Hij ondersteunt projecten in binnen en buitenland om de behoeftigen te helpen.

De secretaris is Bastiaan de Rooij en deelt als leraar het Woord van God ten aanzien van de verborgen waarheden in de Bijbel. Het wezenlijke doel is de boodschap van het goede nieuws te verspreiden onder alle doelgroepen en mensen ook vrijzetten in deze waarheid. Waardoor ze gaan denken in relaties die gebaseerd zijn op liefde. In plaats van gedachten die gebaseerd zijn op haat en egoïsme. We kijken naar wat ons bindt zodat we mensen bewust er van kunnen maken wie ze zijn.

De betekenis van ons logo Onze logo heeft een profetische betekenis. En is gebaseerd op Jesaja 61:4 Zij zullen oude ruïnes weder opbouwen. Zij zullen plaatsen oprichten die lang verwoest zijn geweest. Zij zullen de verwoeste steden, die verwoest zijn voor vele generaties herstellen. Wij geloven dat deze profetie reeds in vervulling aan het komen is, want ondanks alle verwoestingen om ons heen zal er herstel komen, oude steden zullen opnieuw herbouwd worden. En in ons seizoen zal deze profetie vervult zijn, alvorens het duizendjarig vrederijk van de Messias hier op aarde zal komen en regeren. Onze logo symboliseert de boodschap van vrede die redding brengt aan vele die het ontvangen. En dat er herstel en heling komt over alle naties en steden die gebroken waren en gevangen zaten. Het is de King of Glory die ons voor zal gaan in deze strijdt, omdat Hij regeert eeuwig en altijd. (Psalm 24:7-10)

Voorlichting & Training

Rebuild the nations of El Shaddai kan ook ingehuurd worden voor de volgende trainingen, thema’s en huiskamer onderwerpen. Er worden trainingen gegeven over het koninkrijk van God, evangelisatie en hoe je zieken geneest in autoriteit in de bovennatuurlijke kracht van het zoonschap. Maar ook hoe je gesprekken met mensen kunt voeren van uit een andere geloofsachtergrond zoals moslims, mensen van het Joodse geloof of andere religieuze achtergronden. Er wordt daarbij ook een onderscheidt gemaakt tussen religie, of leven en wandelen in een relatie met de Vader. En dat is leven in een ‘golf’ beweging zonder stagnatie. Bij elke training gaan we er vanuit des te Gods bewuster je bent des te bewuster je zult zijn van jezelf. Ook worden er trainingen verzorgd over identiteit en het vernieuwde denken van de nieuwe mens. Alle trainingen worden gegeven vanuit een Bijbelse perspectief. Alle onderwerpen en trainingen die worden behandeld zijn uitdagend, boeiend, pakkend en dagen de ander uit om uit zijn comfort zone te stappen. Omdat het geen standaard onderwerpen zullen zijn.

Er kunnen ook voorlichtingsavonden gegeven worden ten aanzien van de waterpompen in Oeganda die gebouwd zullen worden. En huisvesting voor weduwe en wezen aangezien deze primaire zaken dringend gewenst zijn. Verder gaan we in de toekomst de volgende huiskamer onderwerpen behandelen zoals pesten op school of werk. We zijn bezig met iemand die gecertificeerd is om dit te kunnen geven.

Daarbij is er bij deze voorlichting ook ruimte voor entertainment zoals “spokenword” of een gedicht” en eventueel muziek. Rebuild the nations is ook een stichting die gericht is op jongeren. Daarbij kunnen er Bijbel studies gegeven worden en voorlichtingsavonden specifiek gericht aan jongeren. Waarbij er thema’s voorbij kunnen komen die voor al leven bij jongeren.

Dit kunnen de volgende onderwerpen zijn: Waarvoor ben ik geroepen? En hoe kan ik hier achter komen? Wat is mijn identiteit? Hoe kan ik het maximale uit mezelf halen? Dit kunnen ook sociale vraagstukken zijn die te maken hebben met ethische kwesties zoals geweld, abortus, zelfmoord en discriminatie. Maar ook andere zaken zoals verkering, het huwelijk en het onderscheidt tussen beiden. Muziek, pesten, problemen in de wereld. Het verschil tussen het Griekse denken wat geadopteerd is in de westerse samenleving, versus het Hebreeuws -en Bijbels denken zoals in de tijd van Yehoshua.

Ook wanneer u zelf een interessant thema heeft waar u graag invulling of aanvulling aan wilt geven vanuit Bijbelse perspectief kan dit uiteraard besproken worden.